Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym

Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy

 

Dane podmiotu oraz informacje dotyczące statusu prawnego

Dane podmiotu oraz informacje dotyczące statusu prawnego


Status prawny podmiotu, organizacja, przedmiot działalności i kompetencji, organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje, tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych, działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej.

 


1. Dane podmiotu oraz informacje dotyczące statusu prawnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodoym - jednostka budżetowa podległa Urzędowi Gminy Tuszów Narodowy, powołana Uchwałą Nr X/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Tuszowie Narodowym z dnia 26 lutego 1990r.

2. Organizacji

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. (jednolity tekst Dz.U. nr 64 poz. 593 z 2004r. z późn. zm.), Statut GOPS oraz Regulamin Organizacyjny GOPS.

 3. Przedmiotu działalności i kompetencji.

Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64 poz. 593 z 2004r. z późn. zm.), oraz innych ustawach, które nakładają obowiązek realizacji zadań w nich określonych oraz zlecania zadań w formie zawartych umów.

Ośrodek realizuje zadania własne, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone oraz zadania powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat.

4. Organów i osób sprawujących w nich funkcje i ich kompetencji.

Ośrodkiem kieruje Kierownik. Gospodarkę finansową ośrodka prowadzi i jest za nią odpowiedzialny Kieronik i Główny Księgowy.

Informacje o zasadach funkcjonowania podmiotu:

 

1. Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzje administracyjne działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Tuszów Narodowy.

2. Działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

Informacje

Liczba wyświetleń: 16
Utworzono dnia: 16.04.2020
Dokument wprowadził:
Robert Kotarba
Dokument opublikował:
Robert Kotarba
Dokument wytworzył:
Robert Kotarba
Wytworzono:
2020-04-01
Podmiot udostępniający informację:
GOPS Tuszów Narodowy

Historia publikacji

  • 16.04.2020 12:17, Administrator
    Edycja strony: Dane podmiotu oraz informacje dotyczące statusu prawnego
  • 16.04.2020 11:28, Administrator
    Edycja strony: Dane podmiotu oraz informacje dotyczące statusu prawnego
  • 16.04.2020 11:26, Administrator
    Edycja strony: Dane podmiotu oraz informacje dotyczące statusu prawnego